Samtidig drift
av hydrogen
og offshore wind
PROJECT BEHYOND
BEHYOND

Samtidig drift av hydrogen og offshore wind

BEHYOND utvikler en innovativ modulær systemløsning for hydrogenproduksjon fra offshore vindkraft til ulike sluttbrukere. Løsningen bidrar til reduserte klimagassutslipp gjennom storskala produksjon og distribusjon av hydrogen. Hydrogen brukes til å jevne ut variasjonene i energiproduksjon fra fornybare energikilder. Prosjektet utviklinger en ny offshore plattform for vind-til hydrogen.

Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene 2014-2021 https://eosmidlene.regjeringen.no/

Image

News and Events

Partners

Image